Đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm

Nguyễn Minh Hồng
Vũ Thiếu Ngân
Nguyễn Xuân Đại
Bùi Minh Thu
Trịnh Đình Tân
Đỗ Như Sơn