Hydrangea flower dance

Hydrangea flower dance
Ekip sản xuất: 
1 Category Rối dây, rối que…
2 Author People's Artist Nguyễn Thuỳ Trang                           
3 Director People's Artist Nguyễn Tiến Dũng
4 Assistant Director  
5 Music NSƯT Hạnh Nhân
6 artist painter NSND Vương Tất Lợi
7 Fine art design Ngô Thắng
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
People's Artist Nguyễn Thuỳ Trang
Đạo diễn: 
People's Artist Nguyễn Tiến Dũng