People's Artist

Vương Duy Biên
Nguyễn Thùy Trang
Vương Tất Lợi
Nguyễn Tiến Dũng
Đặng Thu Dung