The melody of Homeland

The melody of Homeland
Ekip sản xuất: 
1 Category Các thể loại rối
2 Author NSND Nguyễn Tiến Dũng                           
3 Director NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Assistant Director  
5 Music Nhạc chọn
6 Artist painter NSND Vương Tất Lợi
7 Fine art design Ngô Thắng
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng