Music team

Cấn Thị Thu Hiền
Nguyễn Kiều Linh
Trần Đình Quang
Lê Văn Hà
Bùi Thị Xuân
Nguyễn Trung Dũng