Suy Van pretending to be insane and Sorcerer fearing ghost

Suy Van pretending to be insane and Sorcerer fearing ghost
Ekip sản xuất: 
1 Category Rối que
2 Author Ban nghiên cứu Chèo - Chuyển thể NSƯT Kim Thông              
3 Director Merit of Arts Kim Thông
4 Assistant Director

People's Artist Thu Dung 

5 Music Hoàng Kiều
6 Artist painter Vũ Quốc Bảo
7 Fine art design Vũ Quốc Bảo
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Ban nghiên cứu Chèo - Chuyển thể NSƯT Kim Thông
Đạo diễn: 
Merit of Arts Kim Thông