Thăng Long Glorious spirit

Thăng Long Glorious spirit
Ekip sản xuất: 
1 Category Rối que - Sân khấu đen
2 Author Merit of Arts Lê Hồng Hà                          
3 Director Merit of Arts Lê Hồng Hà
4 Assistant Director

People's Artist Nguyễn Thuỳ Trang

5 Music Mai Kiên
6 Artist painter NSND Vương Tất Lợi
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Merit of Arts Lê Hồng Hà
Đạo diễn: 
Merit of Arts Lê Hồng Hà