A ball (short)

A ball (short)
Ekip sản xuất: 
1 Category Rod
2 Author Jan Malik                           
3 Director Phúc Dĩ
4 Assistant Director  
5 Music Cát Vận
6 Artist painter Đặng Ánh Ngà
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Jan Malik
Đạo diễn: 
Phúc Dĩ