Cu Tí breeds buffalo (short)

Cu Tí breeds buffalo (short)
Ekip sản xuất: 
1 Category Rod
2 Author Group (Huỳnh Văn Cát puts down in writing)                         
3 Director Huỳnh Văn Cát
4 Assistant Director  
5 Music Bắc Ninh's folklorique lulaby
6 Artist painter Đặng Lợi - Thiện Mỹ - Xuân Phương
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Group (Huỳnh Văn Cát puts down in writing)
Đạo diễn: 
Huỳnh Văn Cát