Magic watermelon

Magic watermelon
Ekip sản xuất: 
1 Category Pantomime
2 Author Hoàng Luận                           
3 Director Hoàng Luận
4 Assistant Director  
5 Music Cát Vận
6 Artist painter Đặng Ánh Ngà
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Hoàng Luận
Đạo diễn: 
Hoàng Luận