Đội nhạc

Nguyễn Kiều Linh
Trần Đình Quang
Cấn Thị Thu Hiền
Phan Thị Thanh Loan
Lê Văn Hà
Bùi Thị Xuân
Nguyễn Trung Dũng