Precious rabbit (long)

Precious rabbit (long)
Ekip sản xuất: 
1 Category Rod
2 Author Lưu Hữu Phước - Mai Văn Độ                           
3 Director Huỳnh Văn Cát
4 Assistant Director  
5 Music Lưu Hữu Phước
6 Artist painter Đặng Lợi - Thiện Mỹ - Lương Nhân - Vũ Đình Thịnh - Hoàng Quy
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Lưu Hữu Phước - Mai Văn Độ
Đạo diễn: 
Huỳnh Văn Cát