Rice-drum dance

Rice-drum dance
Ekip sản xuất: 
1 Category Human cloth
2 Author Văn Học
3 Director Văn Học
4 Assistant Director  
5 Music  
6 Artist painter People's Artist Vương Tất Lợi
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Văn Học
Đạo diễn: 
Văn Học