Spide family

Spide family
Ekip sản xuất: 
1 Category Hand
2 Author Đỗ Thị Kha                           
3 Director People's Artist Vương Duy Biên
4 Assistant Director  
5 Music Selected music
6 Artist painter Lê Đình Nguyên
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Đỗ Thị Kha
Đạo diễn: 
People's Artist Vương Duy Biên