Spring Festival

Spring Festival
Ekip sản xuất: 
1 Category Variety
2 Author Văn Học                          
3 Director Văn Học
4 Assistant Director  
5 Music Chosen
6 Artist painter Hữu Xim - Minh San
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Văn Học
Đạo diễn: 
Văn Học