Vang Sắt surrenders

Vang Sắt surrenders
Ekip sản xuất: 
1 Category Rod
2 Author Hải Lưu                           
3 Director Văn My
4 Assistant Director  
5 Music Huỳnh Loan
6 Artist painter  
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Hải Lưu
Đạo diễn: 
Văn My