QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Quyết định của Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt nam về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021
12-07-2021 Lượt xem:

GIÁM ĐỐC NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoạch xét thăng hạng chức danh nghệ nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 3304/QĐ - BVHTTDL ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Múa rối Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;
Căn cứ Công văn số 2273/BVHTTDL-TCCB ngày 29/6/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam cho 11 (mười một) thí sinh. (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Phòng Hành chính, Tổng hợp có trách nhiệm thông báo kết quả đến thí sinh dự xét tuyển theo quy định.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng phòng Phòng Hành chính, Tổng hợp, Hội đồng tuyển dụng viên chức, các tập thể, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.
                                                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                          Nguyễn Tiến Dũng

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

TT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Vị trí đăng ký tuyển dụng Kết quả
1 Nguyễn Lan Hương 30/7/1985 Diễn viên hạng III, Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm Đạt
2 Ngô Doãn Thịnh 21/01/1991 Diễn viên hạng III, Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm Đạt
3 Vũ Tiến Anh 13/10/2000 Diễn viên hạng IV, Đoàn Nghệ thuật truyền thống Đạt
4 Nguyễn Thị Hoàng Lan 19/8/1990 Diễn viên hạng IV,Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm Đạt
5 Lê Thanh Thuỷ 12/11/2001 Diễn viên hạng IV, Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm Đạt
6 Đỗ Như Sơn 03/7/1991 Kỹ thuật viên hạng IV, Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm Đạt
7 Đặng Duy Bằng 08/9/1970 Hoạ sỹ hạng III, Phòng Nghệ thuật - Tạo hình Đạt
8 Ngô Văn Thắng 02/7/1981 Hoạ sỹ hạng III, Phòng Nghệ thuật - Tạo hình Đạt
9 Cao Thị Huyền 18/12/1989 Chuyên viên, Phòng Tổ chức biểu diễn Đạt
10 Nguyễn Thị Hải Yến 27/11/1998 Chuyên viên, Phòng Hành chính, Tổng hợp Đạt
11 Trần Thị Hà 12/3/1982 Nhân viên Văn thư, Phòng Hành chính, Tổng hợp Đạt