Từ 1996 đến nay

Tác phẩm: Trê Cóc
Tác giả: NSƯT Hoàng Luận
Năm biểu diễn: 2018
Tác giả: Minh Nhật
Năm biểu diễn: 2018
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2018
Tác giả:
Năm biểu diễn: Năm 2017
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2017
Tác phẩm: Múa quạt
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2016
Tác phẩm: Trống Cơm hiphop
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2016
Tác giả: NSND Nguyễn Thuỳ Trang
Năm biểu diễn: Năm 2016
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2016
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2016
Tác phẩm: Múa bốn mùa
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2016
Tác phẩm: Thiên Nga
Tác giả: G.Galina
Năm biểu diễn: Năm 2015