Từ 1996 đến nay

Tác giả: Thu Trang, Minh Nhật
Năm biểu diễn: 2023
Tác phẩm: Trăng Đất Việt
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: 2021
Tác phẩm: GIẾNG LÀNG
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: 2019
Tác giả: Josef Kainar
Năm biểu diễn: 2019
Tác giả: NSƯT Lê Chức - Nhà văn Nguyễn Hiếu
Năm biểu diễn: 2019
Tác giả: NSƯT Lê Thị Hồng Hà
Năm biểu diễn: 2019
Tác phẩm: Trê Cóc
Tác giả: NSƯT Hoàng Luận
Năm biểu diễn: 2018
Tác giả: Minh Nhật
Năm biểu diễn: 2018
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2018
Tác giả:
Năm biểu diễn: Năm 2017
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2017
Tác phẩm: Múa quạt
Tác giả: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2016