Rối Nước

Giờ diễn Theo hợp đồng; bán vé 9h00 ngày 25/5/2019; 19h00 ngày 30/5/2019;19h30 ngày 31/5/2019; 10h30 ngày 1/6/2019 có kết hợp rối cạn; 10h00 và 20h00 ngày 1/6/2019
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 80.000đ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 80.000 VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé