Từ 1956 - 1995

Tác phẩm: Quay đĩa
Tác giả: Trần Đăng Trắc
Năm biểu diễn: Năm 1995
Tác giả: Chuyển thể trò rối từ tích tuồng: Nguyễn Thuỳ Trang
Năm biểu diễn: Năm 1994
Tác phẩm: Đi tìm trí khôn
Tác giả: Mai Ngọc Căn
Năm biểu diễn: Năm 1994
Tác phẩm: Mướp và Nhíp
Tác giả: Vương Duy Biên
Năm biểu diễn: Năm 1994
Tác phẩm: Thỏ con mưu trí
Tác giả: Thuý Nga
Năm biểu diễn: Năm 1993
Tác phẩm: Tên nhà giàu
Tác giả: Tuấn Khanh
Năm biểu diễn: Năm 1993
Tác giả: Tuấn Khanh
Năm biểu diễn: Năm 1993
Tác giả: Mạnh Hùng
Năm biểu diễn: Năm 1993
Tác giả:
Năm biểu diễn: Năm 1992
Tác phẩm: Hội Múa
Tác giả:
Năm biểu diễn: Năm 1992
Tác phẩm: Ảo thuật (trò)
Tác giả:
Năm biểu diễn: Năm 1992
Tác giả: Jan Malik
Năm biểu diễn: Năm 1992