Rối Cạn

Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 20h30 ngày 26/05/2018; 9h00 ngày 29/05/2018;20h00 ngày 29/05/2018; 9h00 ngày 1/06/2018
Địa điểm Rạp 2
Giá vé 80.000 VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 18h ngày 12/07/2017
Địa điểm Sân khấu Thủy Đình
Giá vé
Giờ diễn 9h15 Thứ Sáu hàng tuần. Lịch tháng 6: 28/6
Địa điểm Rạp 2
Giá vé 100.000 VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 9h15 Thứ Sáu hàng tuần. Lịch tháng 6: ngày 21/6
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 100.000đ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 9h15 Thứ Sáu, ngày 5/7/2019
Địa điểm Rạp 2
Giá vé 100.000 VNĐ