Rối Cạn

Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 20h30 ngày 26/05/2018; 9h00 ngày 29/05/2018;20h00 ngày 29/05/2018; 9h00 ngày 1/06/2018
Địa điểm Rạp 2
Giá vé 80.000 VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 18h ngày 12/07/2017
Địa điểm Sân khấu Thủy Đình
Giá vé
Giờ diễn 10h30 ngày 31/5/2019
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 20h - Thứ bảy hàng tuần
Địa điểm Sân khấu Thủy Đình
Giá vé 120.000đ, 160.000đ, 180.000đ, 200.000đ​
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 20h30 ngày 26/05/2018;20h00 ngày 27/05/2018; 9h00 ngày 29/05/2018;20h00 ngày 29/05/2018; 9h00 ngày 1/06/2018
Địa điểm Rạp 2
Giá vé 80.000 VNĐ