Rối Cạn

Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 20h00 ngày 20,21.22/11/2020 và Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2 - Nhà hát Múa rối Việt Nam
Giá vé 120.000đ, 160.000đ, 200.000đ.
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn Nhận biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn Nhận biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Sân khấu Thủy Đình
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 20h00 Thứ Bảy hàng tuần và Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Nhà hát Múa rối Việt Nam, 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giá vé 200.000VNĐ - 150.000VNĐ - 120.000VNĐ - 100.000VNĐ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé