Rối Cạn

Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 20h ngày 19/6/2020, 20h ngày 20/6/2020
Địa điểm Nhà hát lớn Hà Nội
Giá vé 100.000đ, 200.000đ, 300.00đ
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn 20h30 ngày 26/05/2018; 9h00 ngày 29/05/2018;20h00 ngày 29/05/2018; 9h00 ngày 1/06/2018
Địa điểm Rạp 2
Giá vé 80.000 VNĐ
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn 18h ngày 12/07/2017
Địa điểm Sân khấu Thủy Đình
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé