Thông báo tạm dừng biểu diễn rối nước thường kỳ để sửa chữa rạp

24-10-2019 Lượt xem:

Nhà hát Múa rối Việt Nam tạm dừng biểu diễn rối nước thường kỳ (17h00 và 18h30 hàng ngày) để sửa chữa rạp biểu diễn.

- Thời gian sửa chữa dự kiến: Từ ngày 24/10/2019 đến hết ngày 30/11/2019

Sau thời gian này hoạt động biểu diễn rối nước thường kỳ lại diễn ra bình thường.

* Lưu ý: Các chương trình biểu diễn ở rạp biểu diễn khác vẫn diễn ra bình thường.

                     Trân trọng thông báo!