THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 VÒNG 2

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam (Vòng 2)
21-06-2021 Lượt xem:

 - Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các Thông tư hướng dẫn; 
 - Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam; - 
 - Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam;
 - Căn cứ kết quả điểm thực hành của người dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam;
 - Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam họp ngày 18/6/2021

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021, NHƯ SAU:

Danh sách các thí sinh trúng tuyển (xếp theo số điểm từ cao xuống thấp):
1. Vị trí Diễn viên hạng III, Mã số: V.10.04.14 làm việc tại Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm:
1    Nguyễn Lan Hương    Ngày sinh: 30/7/1985    SBD: 01    Điểm: 100/100    
2    Ngô Doãn Thịnh         Ngày sinh: 21/01/1991  SBD: 02     Điểm: 99.2/100    

2. Vị trí Diễn viên hạng IV, Mã số: V.10.04.15 làm việc tại Đoàn Nghệ thuật truyền thống và Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm:
1    Nguyễn Thị Hoàng Lan    Ngày sinh: 19/8/1990     SBD: 04    Điểm:  94.8/100    
2    Lê Thanh Thuỷ                 Ngày sinh: 12/11/2001   SBD: 05    Điểm:  92.6/100    
3    Vũ Tiến Anh                     Ngày sinh: 13/10/2000   SBD: 03    Điểm:  88.4/100    

3. Vị trí Kỹ thuật viên hạng IV, Mã số: V.05.02.08 làm việc tại Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm:
1    Đỗ Như Sơn    Ngày sinh: 03/7/1991   SBD: 06    Điểm:  99.8/100    

4. Vị trí Hoạ sỹ hạng III (Mã số: V.10.08.27) làm việc tại Phòng Nghệ thuật - Tạo hình:
1    Đặng Duy Bằng    Ngày sinh:  08/9/1970    SBD: 07   Điểm: 99/100    
2    Ngô Văn Thắng    Ngày sinh: 02/7/1981    SBD: 08   Điểm: 99/100    

5. Vị trí Chuyên viên, Mã số: 01.003 làm việc tại Phòng Tổ chức biểu diễn và Phòng Hành chính, Tổng hợp:
1    Nguyễn Thị Hải Yến    Ngày sinh: 27/11/1998   SBD: 10    Điểm: 98.2/100    
2    Cao Thị Huyền            Ngày sinh: 18/12/1989   SBD: 09    Điểm: 97.8/100    

6. Vị trí Nhân viên Văn thư, Mã số: 01.005 làm việc tại Phòng Hành chính, Tổng hợp:
1    Trần Thị Hà    Ngày sinh: 12/3/1982    SBD: 11    Điểm: 97.4/100    

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Nhà hát Múa rối Việt Nam và đăng trên trang mạng thông tin của Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Trân trọng thông báo./.

                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                                                                                                 GIÁM ĐỐC
                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Tiến Dũng