THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TẶNG DANH HIỆU NSND & NSƯT (Danh hiệu NSƯT)

Thông báo của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú Nhà hát Múa rối Việt Nam về việc xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú
10-07-2021 Lượt xem:

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú Nhà hát Múa rối Việt Nam đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể ngày 10  tháng 7 năm 2021 để xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú.
Trong quá trình xét, Hội đồng đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú; đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn.
Sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với những tiêu chuẩn quy định, Hội đồng đã tiến hành đánh giá bỏ phiếu kín đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú cho: 05 người

1. Ông Hoàng Đạt Hiển    Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm: Đạt
2. Bà Nguyễn Lan Hương    Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm: Đạt    
3. Bà Nguyễn Lan Hương    Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật Thể nghiệm: Đạt    
4. Bà Trịnh Thùy Trang    Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật Truyền thống: Đạt    
5. Bà Nguyễn Thị Kim Thành    Nghệ sỹ biểu diễn Múa rối, Nhà hát Múa rối Việt Nam: Đạt

Vậy Hội đồng xin thông báo công khai kết quả xét tặng Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú trong toàn Nhà hát./.
                                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG
                                                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                              Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng.