Nhà hát Múa rối Việt Nam tham gia Festival Quảng Nam - "Hành trình di sản"

Nhà hát Múa rối Việt Nam tham gia Festival Quảng Nam - "Hành trình di sản"
07-06-2013 Lượt xem:
 
 Nhà hát Múa rối Việt Nam tham gia Festival Quảng Nam - "Hành trình di sản"
 

     Căn cứ Nghị định số 185/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

      Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Múa rối Việt Nam tham gia sự kiện "Không gian Di sản văn hóa Việt Nam - ASEAN" trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V - 2013 với tác phẩm "Hồn quê", tại Vườn Tượng An Hội, từ ngày 21/6/2013 đến 26/6/2013

 
 
 

Căn cứ Nghị định số 185/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

      Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Múa rối Việt Nam tham gia sự kiện "Không gian Di sản văn hóa Việt Nam - ASEAN" trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V - 2013 với tác phẩm "Hồn quê", tại Vườn Tượng An Hội, từ ngày 21/6/2013 đến 26/6/2013

 

  Đây là dịp Nhà hát Múa rối Việt Nam được giới thiệu tác phẩm "Hồn quê", mong muốn gợi ra một cách tiếp cận mới, với sự kết hợp giữa Nghệ thuật sắp đặt  Rối nước - sự chuyển động của Nghệ thuật sắp đặt có tiết tấu. Tất cả nhằm đến một tiêu chí giản dị nhưng ý nghĩa, đó là gợi Quê hương trong mỗi chúng ta…