THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam
11-06-2021 Lượt xem:

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức 
năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam

 -Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư hướng dẫn; 
 - Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam;
Quyết định số 1270/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam;
- Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển kỳ tuyển dụng  viên chức năm 2021 của Nhà hát Múa rối Việt Nam.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM, THÔNG BÁO:

I. Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn theo Phiếu đăng ký của người dự tuyển
1. Vị trí Diễn viên hạng III, Mã số: V.10.04.14 làm việc tại Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm:
- Số phiếu đăng ký dự tuyển: 02
- Số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 02
- Số thí sinh đủ không tiêu chuẩn, điều kiện:  Không
2. Vị trí Diễn viên hạng IV, Mã số: V.10.04.15 làm việc tại Đoàn Nghệ thuật truyền thống và Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm:
- Số phiếu đăng ký dự tuyển: 03
- Số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 03
- Số thí sinh đủ không tiêu chuẩn, điều kiện:  Không
3. Vị trí Kỹ thuật viên hạng IV, Mã số: V.05.02.08 làm việc tại Đoàn Nghệ thuật thể nghiệm:
- Số phiếu đăng ký dự tuyển: 01
- Số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 01
- Số thí sinh đủ không tiêu chuẩn, điều kiện:  Không
4. Vị trí Hoạ sỹ hạng III (mã số V.10.08.27) làm việc tại Phòng Nghệ thuật - Tạo hình:
- Số phiếu đăng ký dự tuyển: 02
- Số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 02
- Số thí sinh đủ không tiêu chuẩn, điều kiện: Không
5. Vị trí Chuyên viên, Mã số: 01.003 làm việc tại Phòng Hành chính, Tổng hợp và Phòng Tổ chức biểu diễn:
- Số phiếu đăng ký dự tuyển: 02
- Số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 02
- Số thí sinh đủ không tiêu chuẩn, điều kiện:  Không
6. Vị trí Nhân viên văn thư, Mã số: 01.005 làm việc tại Phòng Hành chính, Tổng hợp:
- Số phiếu đăng ký dự tuyển: 01
- Số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 01
- Số thí sinh đủ không tiêu chuẩn, điều kiện:  Không
II. Các thí sinh có đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, lưu ý:
1. Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2: 
Từ 8h00 thứ sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021.
2. Hình thức xét tuyển vòng 2: 
Thực hành. Thang điểm 100 điểm. 
2.1. Đối với vị trí Diễn viên hạng III, Diễn viên hạng IV, Hoạ sĩ hạng III, Kỹ thuật viên hạng IV:
Mỗi thí sinh tự chuẩn bị nội dung thực hành với thời gian không quá 30 phút. Trong đó có: không quá 20 phút thực hành (80 điểm) và 10 phút trả lời câu hỏi thêm về kiến thức chung và kiến thức về chuyên môn (20 điểm).

2.2. Đối với vị trí Chuyên viên, Nhân viên văn thư:
Thí sinh bốc thăm đề thực hành và tiến hành thực hành với thời gian không quá 30 phút. Trong đó có: không quá 20 phút thực hành (80 điểm) và 10 phút trả lời câu hỏi thêm về kiến thức chung và kiến thức về chuyên môn (20 điểm).
3. Địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2: 
Trụ sở Nhà hát Múa rối Việt Nam, số 361, đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 
( Thí sinh có mặt để nghe phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển, xem số báo danh, địa điểm thi tuyển vào 9h00, thứ năm, ngày 17/6/2021) .
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Nhà hát Múa rối Việt Nam và đăng trên trang mạng thông tin của Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Trân trọng thông báo./.
 
    GIÁM ĐỐC
    (Đã ký)
    Nguyễn Tiến Dũng