Hợp tác nghệ thuật: Nhà hát múa rối Việt Nam và Đoàn múa rối Quốc gia Lào

Thực hiện kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2012 - 2015
20-04-2012 Lượt xem:
Hợp tác nghệ thuật: Nhà hát múa rối Việt Nam và Đoàn múa rối Quốc gia Lào

        Thực hiện kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2012 - 2015

      Nhà hát múa rối Việt Nam và Đoàn múa rối Quốc gia Lào thiết lập kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật trong lĩnh vực múa rối. Ngày 22 tháng 4 năm 2012, Đoàn cán bộ của Cục nghệ thuật biểu diễn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ chính thức tham quan và làm việc tại Nhà hát múa rối Việt Nam.