Từ 1956 - 1995

Tác giả: Đặng Hữu Phát
Năm biểu diễn: Năm 1980
Tác giả: Kịch bản Wkindin (Liên Xô) Trần Trí Trắc phỏng dịch
Năm biểu diễn: Năm 1980
Tác phẩm: Thiên Nga
Tác giả: Rối tay của múa rối Liên Xô
Năm biểu diễn: Năm 1979
Tác phẩm: Kalinka
Tác giả: Rối tay của múa rối Liên Xô
Năm biểu diễn: Năm 1979
Tác giả: Rối tay của múa rối Liên Xô
Năm biểu diễn: Năm 1979
Tác giả: Trần Ngọc Thanh
Năm biểu diễn: Năm 1979
Tác phẩm: Dũng sĩ 10 tấn
Tác giả: Trần Ngọc Thanh
Năm biểu diễn: Năm 1978
Tác giả: Đặng Hữu Phát
Năm biểu diễn: Năm 1978
Tác giả: Valeri Metvedep (Liên Xô) - Đặng Hữu Phát chuyển thể múa rối
Năm biểu diễn: Năm 1977
Tác giả: Sáng tác tập thể
Năm biểu diễn: Năm 1976
Tác giả: Nguyễn Đình Quý
Năm biểu diễn: Năm 1976
Tác phẩm: Mây và Ly
Tác giả: Kịch: ANASWreszozyNSK Đalap - Quỳnh Giao dịch
Năm biểu diễn: Năm 1975