Từ 1956 - 1995

Tác giả: Lộng Chương
Năm biểu diễn: Năm 1975
Tác phẩm: Yban (dài)
Tác giả: Ngọc Thụ
Năm biểu diễn: Năm 1974
Tác phẩm: Tấm Cám (dài)
Tác giả: Trần Văn Nghĩa
Năm biểu diễn: Năm 1973
Tác giả: Đặng Lợi , Hoàng Luận chấp bút
Năm biểu diễn: Năm 1972
Tác giả: Trần Ngọc Thanh - Lê Ngọc Thụ
Năm biểu diễn: Năm 1970
Tác phẩm: Ngọn lửa (dài)
Tác giả: Đặng Lợi
Năm biểu diễn: Năm 1969
Tác giả: Hồ Thiện Ngôn - Đặng Lợi
Năm biểu diễn: Năm 1969
Tác giả: Trần Văn Nghĩa
Năm biểu diễn: Năm 1968
Tác phẩm: Chú vịt khoang
Tác giả: Thiện Mỹ
Năm biểu diễn: Năm 1968
Tác giả: Thiện Mỹ
Năm biểu diễn: Năm 1968
Tác giả: Đỗ Nhuận
Năm biểu diễn: Năm 1967
Tác giả: Kim Bình - Đình Thức -Chuyển thể Hoàng Luận
Năm biểu diễn: Năm 1967