Từ 1956 - 1995

Tác phẩm: Vàng sắt quy hàng
Tác giả: Hải Lưu
Năm biểu diễn: Năm 1992
Tác phẩm: Vui hội mùa xuân
Tác giả: Văn Học
Năm biểu diễn: Năm 1991
Tác phẩm: Vật dân tộc
Tác giả: Văn Học
Năm biểu diễn: Năm 1990
Tác phẩm: Đàn T`rưng
Tác giả: Văn Học
Năm biểu diễn: Năm 1990
Tác phẩm: Sơn Hậu (dài)
Tác giả: Xuân Yến
Năm biểu diễn: Năm 1989
Tác giả: Văn Học
Năm biểu diễn: Năm 1988
Tác giả: Xuân Hương
Năm biểu diễn: Năm 1987
Tác giả: Sáng tác tập thể
Năm biểu diễn: Năm 1987
Tác giả: Đàm Thành - Hoài Giao
Năm biểu diễn: Năm 1986
Tác phẩm: Đăm Noi (dài)
Tác giả: Vũ Quang Vinh
Năm biểu diễn: Năm 1983
Tác giả: V. Maxlov (Liên Xô) - Hồng Quân dịch
Năm biểu diễn: Năm 1981
Tác giả: Hoàng Luận
Năm biểu diễn: Năm 1981