Từ 1956 - 1995

Tác phẩm: Thạch Sanh (dài)
Tác giả: Trần Văn Nghĩa
Năm biểu diễn: Năm 1960
Tác giả: Lưu Hữu Phước - Trần Minh
Năm biểu diễn: Năm 1960
Tác giả: Trần Minh
Năm biểu diễn: Năm 1960
Tác giả: Trần Minh 
Năm biểu diễn: Năm 1960
Tác phẩm: Budulinka (dài)
Tác giả: J. Pơleva (Tiệp Khắc), Huỳnh Văn Cát dịch
Năm biểu diễn: Năm 1959
Tác giả: Sê da Petretku và Aderiana Kieolep (Rumani), Lê Vĩnh Tuy và Trần Minh dịch
Năm biểu diễn: Năm 1959
Tác giả: Lê Vĩnh Tuy
Năm biểu diễn: Năm 1959
Tác phẩm: Li Băng vùng lên
Tác giả: Lê Vĩnh Tuy
Năm biểu diễn: Năm 1958
Tác giả: Lê Vĩnh Tuy
Năm biểu diễn: Năm 1958
Tác giả: Đặng Lợi
Năm biểu diễn: Năm 1958
Tác phẩm: Chiếc đèn cù
Tác giả: Đỗ Nhuận
Năm biểu diễn: Năm 1957
Tác giả: Sân cup (Tiệp Khắc) soạn, Trần Văn Nghĩa chấp bút
Năm biểu diễn: Năm 1957