Từ 1956 - 1995

Tác giả: Poliandva (Liên Xô), J.Kalab (Tiệp Khắc), Soạn kịch M.R, Huỳnh Văn Cát dịch
Năm biểu diễn: Năm 1957
Tác giả: Lưu Hữu Phước - Mai Văn Độ
Năm biểu diễn: Năm 1957
Tác giả: Hoạt cảnh dân gian
Năm biểu diễn: Năm 1957
Tác giả: Lưu Hữu Phước - Mộng Ngọc
Năm biểu diễn: Năm 1956
Tác giả: Sáng tác tập thể (Huỳnh Văn Cát chấp bút)
Năm biểu diễn: Năm 1956