Từ 1996 đến nay

Tác phẩm: Hồn Quê
Tác giả: NSND Vương Duy Biên
Năm biểu diễn: Năm 2006