Từ 1996 đến nay

Tác giả: Hồ Thiện Ngôn
Năm biểu diễn: Năm 1997
Tác phẩm: Múa Trống Bồng
Tác giả: Văn Học
Năm biểu diễn: Năm 1996