Từ 1996 đến nay

Tác phẩm: Dionisus
Tác giả: Ellen Stenvard Touder
Năm biểu diễn: Năm 1997
Tác phẩm: Trạng
Tác giả:
Năm biểu diễn: Năm 1997
Tác giả: Hồ Thiện Ngôn
Năm biểu diễn: Năm 1997
Tác phẩm: Múa Trống Bồng
Tác giả: Văn Học
Năm biểu diễn: Năm 1996