Từ 1996 đến nay

Tác giả: NSND Thuỳ Trang
Năm biểu diễn: Năm 2004
Tác giả: NSND Thuỳ Trang
Năm biểu diễn: Năm 2004
Tác giả: Ngô Quỳnh Giao
Năm biểu diễn: Năm 2003
Tác giả: NSND Vương Duy Biên
Năm biểu diễn: Năm 2003
Tác giả: NSND Thu Dung
Năm biểu diễn: Năm 2003
Tác phẩm: Múa ba miền
Tác giả: NSƯT Lê Hồng Hà 
Năm biểu diễn: Năm 2003
Tác phẩm: Múa công
Tác giả: NSƯT Kim Thông; NSND Thu Dung; NSND Tiến Dũng
Năm biểu diễn: Năm 2002, 2010, 2015
Tác giả: Bá Thành - NSƯT Quang Vân
Năm biểu diễn: Năm 2002
Tác giả: NSƯT Đàm Trung Thành 
Năm biểu diễn: Năm 2002
Tác phẩm: Lợn con vui hát
Tác giả: NSƯT Lê Hồng Hà 
Năm biểu diễn: Năm 2002
Tác phẩm: Múa đà điểu
Tác giả: NSND Vương Duy Biên
Năm biểu diễn: Năm 2001
Tác phẩm: Chiếc tổ ong
Tác giả: NSND Vương Duy Biên
Năm biểu diễn: Năm 1998